یک احمدی نژادی


هیچ نمیتوان گفت

فقط میتوان سکوت کرد و روزگار و تلخیها و خیانتهایش را نظاره کرد

فقط میتوان غصه خورد و باخود گفت ان مرد، ارزشش بیشتر از این حرفا بود قدرش را ندانستند انها که اسم خودی به خود داده بودند بااو بد کردند

میتوان مثبت نگاه کرد و باخود گفت انها نفهمیدند چه کردند ارزش ان مرد را نفهمیدند اگر میدانستند او کیست هیچ وقت بااو بد نمیکردند هیچ وقت پشتش را خالی نمیکردند و به او خیانت نمیکردند

او و خوبیهایش را نشناختند 

او مرد بود مرد

تنها مرد ایران زمین :(

نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادی
چهارشنبه30اسفند 1391


  
شنبه3فروردین1392

نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادی
سه شنبه1 فروردین1391

سه شنبه1فروردین1391


چهارشنبه2فروردین1391

          

                  
نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادی   
دوشنبه1 فروردین 1390

                             
                  
چهارشنبه3فروردین 1390نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادییکشنبه 1فروردین1389                                                                                                  
                      بازدید  از شیرخورگاه شهید ترکمانی منطقه 17تهران                                                                                     

    دوشنبه 2فروردین 1389
    
نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادی

پنجشنبه1فروردین1387

حضور در جمع کودکان مرکز شبیر تهران


شنبه3فروردین1387

عیادت از کودکان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران 

نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادیچهارشنبه1فروردین1386

حضور سرزده در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر علیه السلام

پنجشنبه2فروردین1386

بازديد سرزده از مجتمع سرپرستي شهيد ضرغامی
نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادیسه شنبه 1فروردین1385

بازدید از بیمارستان مفید

پنجشنبه3فروردین1385

بازديد سرزده از مجتمع سرپرستي شهيد باهنر 

نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادی


 وقتی این عکسها رو دیدم دلم حسابی گرفت:(

دکتر ما تکرار شدنی نیست

کاش قدرشو میدونستند

نوشته شده در تاريخ توسط یک احمدی نژادی